بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)

مرضیه افشاری؛ تورج ولی نسب؛ سید جعفر سیف آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 12-22

چکیده
  در این مطالعه بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) با بررسی 212 عدد نمونه از آب های شمال دریای عمان در اطراف چابهار، طی شهریور ماه 1388 لغایت خرداد ماه 1389، با استفاده از شاخص های خالی بودن معده (VI)، ترجیح غذایی (FP) و شاخص معدی- بدنی (GSI) مطالعه گردید. از معده های بررسی شده تعداد 51 عدد پر، 44 عدد نیمه پر و 117 عدد خالی بودند. شاخص خالی ...  بیشتر