پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012

جعفر سیاره؛ محمد مهدی حسنلی؛ محمد سعید نورامین

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 79-90

چکیده
  بازار کالای فله خشک چه از نظر حجم و چه از نظر وزن، بزرگترین بخش بازار کشتیرانی جهان است؛ و بررسی رفتار بازار و کرایه حمل فله، تصمیمات و سیاستگزاری ها در این مقوله، سیاست  های حمل  و نقل و توسعه ناوگان و نیز بررسی عملکرد صنعت کشتیرانی فله خشک امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و پیش  بینی آینده کرایه حمل کالای فله ...  بیشتر