بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

شقایق روح الهی؛ حسین ذوالقرنین؛ سهراب گیل کلائی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سمیرا محمدیان؛ محمد جواد تقوی؛ فرامرز لالوئی؛ حجت شجاعی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 50-58

چکیده
  توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسیDNA  حاصل از بافت باله مولدین و کل بدن لاروهای حاصله به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از 10 جفت نشانگرهای ریزماهواره انجام شد که از این بین 7 جفت پلی مورفیسم و 3 جفت دیگر منومورفیسم ...  بیشتر