علوم غیر‌زیستی دریا
ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر (اسفندماه 1395)

عاطفه پورکریمیان؛ مریم سیوف جهرمی؛ حسین ملکوتی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 31-49

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.182862.2282

چکیده
  بینش جدید در زمینه‌ی مطالعات همزمان اقیانوسی-جوی-خشکی، محققان را به سوی ردیابی پدیده‌های جذاب جوی و اقیانوسی سوق داده است. در این پژوهش، با بررسی نقشه‌های همدیدی (سینوپتیکی) و شاخص‌های بارشی ایران، نوع و شدت رویداد بارشی 29 اسفند 1395 در شهر بندر دیر در ایستگاه همدیدی آن (با مختصات Nʺ34ʹ51˚27- Eʺ52ʹ57˚51 و کد بین‌المللی 40872) تعیین شده‌است. ...  بیشتر

شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع

حسین ملکوتی؛ مهریار علی محمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.8634

چکیده
  محدوده ی انتخابی، زمان های متفاوت شروع و آشیانه سازی ثابت و قابل حرکت می توانند نقش مهمی را در کیفیت پیش بینی طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در دریای عرب و مدلAHW جهت مطالعه حساسیت شبیه سازی به موارد فوق انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که از بین محدوده های انتخابی، موردی که به سمت شرق گسترش بیشتری داشته در ...  بیشتر